Stagnatie


Bedrijfsschade
Wanneer uw onderneming (brand)schade heeft opgelopen, heeft u vaak niet alleen te maken met de herstelkosten van de schade zelf, maar ook met de gevolgen van die schade voor uw bedrijfsvoering: de zogenaamde gevolgschade. Het kan immers voorkomen dat het bedrijf geheel of gedeeltelijk komt stil te liggen voor een bepaalde periode. De inkomsten lopen dan terug of liggen tijdelijk stil, terwijl de vaste lasten grotendeels op hetzelfde niveau blijven. Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u zich tegen deze financiële gevolgschade. In geval van materiële schade aan de opstal en/of de inventaris ontvangt u over een vooraf overeengekomen periode een uitkering waarvan u de vaste lasten kunt betalen en waardoor de brutowinst gehandhaafd blijft. Voor grip op de continuïteit van uw onderneming is deze verzekering van onschatbare waarde. De dekkingsperiode van de bruto winstverzekering moet nauwkeurig worden bepaald. U kunt misschien snel uitwijken bij een concullega en daardoor de terugval in bruto winst weten te beperken.
Ook andere factoren kunnen een rol spelen bij bedrijfsstagnatie. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een schade van een naastgelegen bedrijf, waardoor er bij u geen / of minder afnemers komen; het zogenaamde publiektrekkersrisico. Ook kan er bij een toeleverancier schade ontstaan, waardoor u geen producten krijgt geleverd; het toeleveranciersrisico.

U begrijpt dat een stagnatie dekking een op maat gesneden oplossing moet zijn voor uw bedrijf, want continuïteit is het waar het bij iedere onderneming om draait!

Extra kosten
De extra kostenverzekering biedt alleen dekking voor bepaalde extra kosten die een bedrijf moet maken om na een schadegebeurtenis te herstarten. Dit gaat bijvoorbeeld om de huur van tijdelijke bedrijfsruimte en computerapparatuur. Het verzekerd bedrag is een ‘premier risque’ bedrag, dat wil zeggen dat de kosten tot aan het verzekerde bedrag worden vergoed en er niet wordt gekeken naar de werkelijke waarde (geen onderverzekering van toepassing). De gederfde winst en vaste lasten worden niet vergoedt. De uitkeringstermijn bij een extra kosten verzekering bedraagt maximaal 52 weken. Aangezien een extra kostenverzekering geen dekking biedt voor de brutowinst (nettowinst en vaste lasten) is deze verzekeringsvorm bij uitstek interessant voor bedrijven waarvan de omzet (vrijwel) niet afhankelijk is van schade aan opstal en/of inhoud. Dat zijn bedrijven die na een calamiteit in staat zijn om de werkzaamheden zonder stagnatie voort te zetten. Zo kan, wanneer de bedrijfsloods (opslag gereedschap en materialen) wordt verwoest, installateurs, na het huren van de gereedschappen, toch gewoon aan het werk op locatie bij de klant. Er is dan ook geen omzetvermindering en daardoor geen verlies van nettowinst. De kosten van het huren van de gereedschappen vallen onder de extra kostendekking.

Reconstructiekosten
Als door een schade gebeurtenis uw administratie verloren gaat, zijn de financiële gevolgen vaak zeer ingrijpend. De goederen/inventarisverzekering dekt weliswaar de materiële schade, maar daarmee is de administratie nog niet hersteld. Met een reconstructiekostenverzekering dekt u de financiële consequenties van het herstel van de administratie.

Deze verzekering vergoedt de daadwerkelijk gemaakte kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk is. Die informatie kan bestaan uit een boekhouding, brieven, contracten, klantinformatie, archiefstukken, kaartsystemen, tekeningen, grafische voorstellingen, films, platen schijven en andere informatiedragers, monsters, mallen, modellen enz.

Machinebreukbedrijfsschade
De omzetderving die optreedt zodra een machine door schade uitvalt, wordt verzekerd door middel van deze verzekering. Ook geldt hiervoor weer een maatwerk adviestraject, omdat het lastig is om de omzetterugval in een productieproces te bepalen. Als u een enkele productielijn heeft en een belangrijke machine valt door schade uit, kunt u geen producten meer maken en stagneert uw omzet. Uw vaste kosten (zoals salarissen) lopen gewoon door en u bemerkt het in uw winst. Ook als u gebruik maakt van gespecialiseerde machines, waarbij het langer duurt voordat een kapot onderdeel wordt geleverd, kan dit een reden zijn om een specifieke machinebreukbedrijfsschadeverzekering af te sluiten. Bij een machinebreukverzekering valt eigen gebrek onder de verzekeringsdekking. Door deze specifieke machinebreukbedrijfsschade wordt de terugval in brutowinst verzekerd, ook als de stagnatie optreedt ten gevolge van een (plotseling opgetreden) eigen gebrek. De “normale” brandbedrijfsschade verzekering keert in deze situaties niet uit.Huurderving
De derving van huur die optreedt na een schadegebeurtenis. Deze verzekering geeft geen vergoeding als er derving optreedt ten gevolge van leegstand. U hebt uw bedrijfspand verzekerd op een gebouwenverzekering. Als er door (brand)schade geen bedrijfspand meer is kan de huurder door een schadegebeurtenis zijn activiteiten niet meer voortzetten en zal de huurder geen huurpenningen betalen (er is immers ook geen te huren locatie meer). U derft dus inkomsten na een schadegebeurtenis die door een huurdersbelangverzekering kan worden afgedekt.

 

 

Vraag informatie aan via de
mail

Contactgegevens

Home | Disclaimer | Sitemap | Contact
©2015 Grip Assurantiën. Alle rechten voorbehouden.