Personeel


Werkgeversrisico's als verzuim
Bij ziekte van uw vaste personeel bent u in het kader van Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte verplicht om gedurende twee jaar het loon van de werknemer door te betalen. Ook stelt het UWV dat u aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter moet voldoen. Met de verzuimverzekering worden de loondoorbetalingen door de verzekeraar vergoedt. Veelal zal de verzuimverzekeraar ook een gecombineerde arbodienstverlening kennen. Ook kan er alleen voor de loondoorbetalingsverzekering worden gekozen.

Bij loondoorbetaling spelen een aantal belangrijke verzuimers een rol:

  • Tijdelijke krachten: deze dient u door te betalen tot einde contract. Indien de werknemer ziek uit dienst gaat, krijgt de werknemer een ZW uitkering. Voor deze flex medewerkers (zonder werkgever) kunt u het ZW risico toegewezen krijgen, waardoor u een (mogelijk) hogere ZW gedifferentieerde premie betaalt aan het UWV. Ook kunt u voor dit risico eigenrisicodrager worden : de ziektewet eigenrisicodrager verzekering. Om te beoordelen of het verstandig is om eigen risicodrager te worden, spelen diverse factoren een rol; zoals: hoe is uw instroom van flex medewerkers in de afgelopen jaren en in welke categorie is uw bedrijf door het UWV ingedeeld. De bedrijfsgrootte wordt bepaald aan de hand van de totale loonsom. (klein, middel of groot).

    Ook kunnen flex medewerkers, indien zij na 2 jaar nog ziek zijn, in de WGA belanden. Hiervoor worden de gedeeltelijke kosten van de uitkeringen die aan de flexmedewerker zijn uitgekeerd, aan u als voormalig werkgever doorberekend. U heeft inmiddels beschikkingen ontvangen van het UWV waarin kenbaar is gemaakt of er medewerkers in WGA flex zijn ingestroomd. Per 1 januari 2016 kunt u eigen risicodrager worden voor de WGA: de WGA flex verzekering. Om te onderzoeken of het verstandig is om eigen risicodrager te worden, is een maatwerk advies vereist. Met de keuze voor eigenrisicodrager, kiest u er voor zelf meer grip te hebben op de begeleiding van de zieke werknemer.
  • Meewerkend familielid: bij meewerkende familieleden moet er sprake zijn van een gezagsverhoding, daadwerkelijk uitbetalen van loon en verrichten van arbeid.
  • Oproepkrachten: bij een historie van oproepen van minstens 3 maanden, van 20 uur per maand, rust er al een loondoorbetalingsverplichting. Er zijn diverse oproepcontracten, namelijk MUP contracten, 0 uren contracten en min-maxcontracten. Wij adviseren u graag over hoe het precies zit met eventuele doorbetalingsverplichtingen. In onze risicoanalyse staan we uitgebreid stil bij dit risico.
  • DGA’s: de juridische positie dient per situatie beoordeeld te worden. De belastingdienst doet uitspraak of de DGA wel of niet onder de sociale verzekeringen valt.
  • Payrollers en uitzendkrachten: hierbij rust de loondoorbetalingsverplichting bij de payroller of het uitzendbureau.
  • AOW’ers: er kan een (beperkte) loondoorbetalingsverplichting zijn, indien oudere werknemers ziek worden.


WIA (WGA)
Voor de vaste medewerkers die in de WGA (zij die meer dan 35% arbeidsongeschikt of 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam) terecht komen, wordt aan u een (gedeelte) van de WGA lasten door het UWV doorberekend. U kunt in het publieke bestel zijn verzekerd (als u niets doet) of uittreden uit het publieke bestel en eigen risicodrager worden. Of het verstandig is om eigenrisicodrager voor de WGA te blijven of te worden is afhankelijk van de instroom van zieke medewerkers in de WGA. Per 1 januari 2016 kunt u zich alleen maar als eigenrisicodrager voor de WGA aanmelden voor de vaste en flex medewerkers. Tot 1 januari 2016 zal het alleen mogelijk zijn om eigenrisicodrager te zijn voor uw vaste medewerkers. Het is verstandig om nu al een administratie bij te houden van de werknemers, zowel flex als vast, die ziek zijn geworden ten tijde van hun dienstverband binnen uw bedrijf.

Op de beschikkingen van het UWV kunt u een beperkte periode bezwaar maken. Een maatwerk adviesgesprek waarin alle facetten van zieke werknemers aan de orde komen is voor de continuïteit van uw bedrijf van onschatbare waarde. U kunt hiermee anticiperen op verwachte kosten en maatregelen treffen in uw bedrijfsvoering.

 

 

Vraag informatie aan via de
mail

Contactgegevens

Home | Disclaimer | Sitemap | Contact
©2015 Grip Assurantiën. Alle rechten voorbehouden.