Overig vermogen


Debiteuren
Wat gebeurt er met de continuïteit van uw bedrijf als 1 of enkele afnemers niet (meer) aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen? Hoe zit het met uw leverings- en betalingsvoorwaarden? Hanteert u een uitgebreid eigendomsvoorbehoud? Allemaal vragen die van belang zijn om een juist creditmanagement te voeren. De debiteuren kunt u verzekeren op een kredietverzekering. Maar deze verzekering biedt u veel meer, dan vergoeding van de schade bij wanbetaling. U krijgt grip op uw debiteurenportefeuille, u kunt betere voorwaarden maken die meer zekerheid geven en u kunt eventueel oninbare vorderingen bevoorschotten.

Uw kring van afnemers en uw bedrijfshoedanigheid bepalen de premie voor deze verzekering. U betaald premie over de (geprognotiseerde) omzet.

Indien u al eens te maken heeft gehad met een failliete afnemer, bemerkt u wat de daadwerkelijke schade is van 1 of meerdere onbetaalde facturen. De schade kunt u rechtstreeks doorvertalen naar uw netto winst resultaat. Om de schade op te kunnen vangen zal er extra omzet moeten worden gemaakt. Bedenkt u maar eens welke omzet er tegenover deze netto gederfde inkomsten moet komen te staan.

Cybercrime
Wat verstaan verzekeraars onder cybercrime, oftewel cybercriminaliteit?

 • Ontoegankelijkheid van data / systemen
 • Beschadigde data / systemen
 • Aansprakelijkheid
 • Bedrijfsschade
 • Afpersing
 • Boetes


De financiële schade bestaat uit de data die hersteld moet worden en/of onderzoek naar de herkomst van de bedreiging.

De verzekeringsdekking kan bestaan uit, de vergoeding voor:

 • Kosten in verband met afpersing en extra inzet IT capaciteit
 • Kosten in verband met onderzoek, aansprakelijkstelling, stilstand van bedrijf
 • Kosten in verband met herstel van IT systeem, herstel van data, notificatie aan betrokkenen en toezichthouders, PR advies, advertentiekosten
 • Kosten in verband met fraudedetectie kredietmonitoring (worden gestolen creditcard gegevens misbruikt?) en kosten van toezichtrechtelijke procedures


Omdat verzekeraars schade aan data zelden als materiële schade beschouwen, is de cyberverzekering van belang. De traditionele verzekeringen van brandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, technische verzekeringen en fraudeverzekeringen bieden geen of een minimale dekking voor cyberincindenten. Daarom heeft een cybercrimeverzekering in veel gevallen toegevoegde waarde.

Het risico bestaat al langer, maar neemt steeds meer toe. De cyberverzekering wordt door enkele verzekeraars op dit moment aangeboden en is nog volop in ontwikkeling.

Voor wie is een cybercrimeverzekering interessant? 1) bedrijven die in sterke mate afhankelijk zijn van IT systemen of die veel gegevens beheren 2) een webwinkel 3) banken, overheden en telecom providers.

 


Reputatie/Imago
Wanneer een product, die u geleverd hebt met een garantietermijn, ondeugdelijk blijkt , loopt u reputatie en/of imagoschade op. Een garantieverzekering vergoedt u de kosten van de herstel van geleverde producten die u gefabriceerd of geleverd heeft.

De garantieverzekering dekt financiële schade die optreedt door constructie– en ontwerpfouten. Fabrikanten kunnen hun verplichtingen uit hoofde van de door hun gegeven garantie verzekeren.

Specifieke garantieprodukten zijn er voor:

 • Coatings
 • Dakbedekkingsmaterialen
 • Verborgen gebreken verzekering (op constructieve delen)


Voor het terugroepen van producten die u geleverd of gefabriceerd hebt, die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid is er een dekking op een recall polis.

Deze recall polis biedt dekking voor:

 • Onderzoeks-, transport- en media kosten, kosten van extra ingehuurd personeel, opslagkosten, annuleringskosten en vernietigingskosten
 • Brutowinst derving
 • Nettowinstderving op terugroepen product


De polis kent een wereldwijde dekking en in de meeste gevallen wordt er een crisis consultant door de verzekeraar ingeschakeld.

Overlijden sleutelfiguur of compagnon
Wanneer een spil binnen uw bedrijf (dit kan een mede-eigenaar zijn maar ook een werknemer) overlijdt, kan de continuïteit van het- bedrijf in gevaar komen. De keymanverzekering maakt het financieel mogelijk om 1 of meerdere opvolgers aan te trekken. Indien uw compagnon overlijdt, rust er een claim van de nabestaanden op het bedrijf. Met de compagnonsverzekering heeft de ondernemer voldoende kapitaal om de nabestaanden van de overleden compagnon uit te kopen. De overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten op het leven van de ander, die in de samenwerking (een vof, cv , maatschap of een BV) zitten. De premie van deze verzekering betaalt u uit eigen middelen. Doel van de compagnonsverzekering is dat hiermee de continuïteit van de onderneming wordt gewaarborgd na overlijden van 1 van de vennoten. Ook wordt hiermee voorkomen dat de nabestaanden zich met de bedrijfsvoering moeten bezighouden.

 

 

Vraag informatie aan via de
mail

Contactgegevens

Home | Disclaimer | Sitemap | Contact
©2015 Grip Assurantiën. Alle rechten voorbehouden.