Aansprakelijkheid


Bedrijfsaansprakelijkheid
De AVB (Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht. Hierbij dient de juiste verzekerde hoedanigheid op de polis vermeldt te staan en uw bedrijf ook daadwerkelijk aansprakelijk te zijn. Dat kan schade zijn die door een, in het bedrijf werkzame persoon, aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens werkzaamheden. Het betreft een zogenaamde rubriekenpolis, die dekking biedt voor de algemene bedrijfsaansprakelijkheid, werkgevers-aansprakelijkheid, productenaansprakelijkheid en (overigens niet in alle gevallen en zeker niet uitputtend) aansprakelijkheid voor plotselinge milieuschade.

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongeval werknemer als bestuurder van een motorvoertuig
De term aansprakelijkheid is hier enigszins misleidend, omdat het blijkens de rechtspraak juist niet om aansprakelijkheid gaat waarvoor de bedrijfsaansprakelijkheid dekking biedt, (maar vanuit de wetgeving 'goed werkgeverschap'). Dit houdt in dat de werkgever verweten kan worden dat hij ten behoeve van zijn werknemers niet heeft voorzien in een “behoorlijke verzekering”. In meerdere gerechtelijke uitspraken is geoordeeld dat het niet hebben van een “behoorlijke verzekering” geen schade is aan personen- of zaakschade, maar een zuivere vermogensschade. En dat is niet (standaard) gedekt op de AVB. Daarnaast speelt een rol van betekenis dat de meeste uitspraken betrekking hebben op een bestuurder van een personen/bestelauto. De AVB en de autoverzekering bieden deze dekking niet en daarom is het verstandig om een werkgeversaansprakelijkheid motorvoertuigen (wegam) af te sluiten.

Beroepsbeoefenaar
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een afnemer vermogensschade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Deze verzekering dekt directe (ook wel zuivere) vermogensschade, dat wil zeggen aantasting van vermogen zonder dat er sprake is van personen- of zaakschade, ten gevolge van beroepsfouten. Onder deze beroepsfouten vallen vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen en onjuiste adviezen.

Bestuurder/commissaris
De bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering dekt, tot maximaal het verzekerde bedrag, de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde voor vermogensschade geleden door de rechtspersoon zelf en/of door derden, als gevolg van verwijtbare fouten van het bestuur tijdens zijn zittingsperiode. Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen.

Milieu
De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein). Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt.
Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten (op z.g. MAS-voorwaarden). Schadegebeurtenissen zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Uitgesloten is ook schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.Transport
De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade waarvoor u volgens contracten en overeenkomsten (vervoerscondities) aansprakelijk wordt gehouden. U, als vervoerder, bent verplicht om de voor vervoer ontvangen zaken af te leveren in de staat waarin u deze hebt ontvangen. De verzekering biedt dekking volgens de geldende vervoerscondities, zoals de Algemene Vervoers Condities (AVC) en verdrag voor Internationaal vervoer van zaken over de weg (CMR).

Ook is er de verzekering voor gehuurde containers, trailers en of opleggers: de container / trailerverzekering. Deze verzekering biedt dekking voor uw aansprakelijkheid voor de eigenaar van de door u gehuurde aanhangers, opleggers, containers of trailers.

De verzekering biedt u dekking voor:

 • De materiele schade aan gehuurde objecten en het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van die objecten
 • Het vervoer, verblijf en gebruik van de gehuurde objecten binnen heel Europa
 • Een dekking voor de kosten van beredding (schade voorkomen of beperken), boven het verzekerde bedrag, tot een maximum bedragRechtsbijstand
De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt u dekking voor juridische bijstand. De vrije keuze in een advocaat is het laatste jaar veelvuldig in het nieuws geweest. Bij verzekeraars wordt hier verschillend met betrekking tot de dekking mee omgegaan. Wij kunnen u hierover uitgebreid adviseren.

Ook is het bij een rechtsbijstandverzekering ten zeerste van belang om de juiste dekkingsrubrieken te kiezen, die passen bij uw bedrijfsactiviteiten en uw organisatie. Er zijn ook op specifieke doelgroepen afgestemde bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen te regelen, zoals bijvoorbeeld ZZP’ers of Verenigingen van Eigenaren.

De rechtsbijstandverzekering heeft een standaard of optionele dekking voor:

 • Incassozaken
 • Meeverzekeren dekking voor particuliere hoedanigheid
 • Inkomende of uitgaande goederenstroom
 • Verweer in aansprakelijkheidskwesties
 • Geschillen met betrekking tot verhuuractiviteiten
 • Personeelszaken
 • Verhalen van materiele of letselschade
 • Bedrijfsvoertuigen

 

 

Vraag informatie aan via de
mail

Contactgegevens

Home | Disclaimer | Sitemap | Contact
©2015 Grip Assurantiën. Alle rechten voorbehouden.