Risicomanagement


Voor het managen van uw risico’s kunnen wij het volgende voor u betekenen:

 • Inzicht verstrekken in de risico’s en de gevolgen binnen uw onderneming of door uw bedrijfsactiviteiten
 • Uw bedrijfsdoelstellingen worden uitgebreid besproken, waardoor er daadwerkelijk inzicht ontstaat in uw risico’s en de impact van deze risico’s op uw bedrijf
 • De beheersmaatregelen in kaart brengen die vastgesteld worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met uw risicobereidheid; uw acceptatie en strategie
 • Het implementeren in uw bedrijfsproces:
  - voortdurend in kaart brengen van de risico’s en de impact van deze risico’s
  - beheersen van risico’s en erop sturen
 • Kwalificeren en kwantificeren van de risico’s en een risicoprofiel opstellen
 • Het advies verzorgen bij het overdragen van uw risico’s aan een verzekeraar
 • Het bemiddelen in een op maat gesneden verzekeringsprodukt


Iedere ondernemer moet risico’s nemen. Dat is nu eenmaal inherent aan het zaken doen. Deze risico’s kunnen zowel winst als verlies opleveren, voorbeelden hiervan zijn het investeren in nieuwe producten of het openen van een nieuwe vestiging. Daarnaast is er nog een categorie risico’s waarmee de ondernemer te maken heeft. Als deze risico’s zich voordoen zal dit telkens tot verlies leiden. Bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheid van u als ondernemer.
 Wij helpen u om de risico’s binnen uw gehele onderneming op een juiste en overzichtelijke manier in kaart te brengen. Eenvoudig en overzichtelijk. Eenvoudig omdat u niet meer hoeft te doen dan echt noodzakelijk is. Overzichtelijk omdat onze risicoscan uit een aantal logische stappen bestaat die op elkaar aansluiten.

Wij doorlopen met de risicoscan de volgende onderdelen:

 • Risico rapport
 • Risico profiel


Samen met u bekijken wij de risico’s en nemen wij uw bedrijfsdoelstelling hierin mee. Om de risico’s inzichtelijk te houden, gaat het risicorapport uit van de risicoplaatsen binnen het bedrijf.

Voor het in kaart brengen van de risico’s zijn allereerst de volgende factoren van belang:

Schadekans:
Dit is de kans dat het risico zich inderdaad manifesteert. Met u kan worden besproken of u de kans groot of klein inschat. Hiermee bepalen wij uw bereidheid om risico’s te nemen en de doelstellingen die u met uw bedrijf heeft.

Schadeomvang:
Stel dat de schade zich werkelijk voordoet. Wat heeft dit dan voor gevolgen voor uw onderneming? Ook hier geldt dat u kunt aangeven hoe groot (of hoe klein) de (financiële) gevolgen zijn voor uw bedrijf.

Effect op de continuïteit van uw onderneming, oftewel impact
Op basis van de schadekans en de schadeomvang kan een schatting worden gemaakt wat het totaal effect is. Er wordt ook wel geschetst schadegevolg bepaald de impact. Kunt u, als ondernemer, de gevolgen zelf dragen? Of staat de continuïteit van de onderneming direct op het spel? Is het effect desastreus? Als bijvoorbeeld de schadeomvang groot is, ook al is de schadekans nog zo klein (bijvoorbeeld bij aansprakelijkheid) dan zal het effect voor de continuïteit van het bedrijf groot zijn.
Vervolgens wordt er gekeken wat de bestaande voorzieningen zijn. Is er al iets geregeld ter voorkoming van schade? Dit noemen wij preventieve maatregelen. Ook kunnen andere maatregelen zijn genomen. Zijn er bijvoorbeeld verzekeringen gesloten? Is er iets geregeld voor de bedrijfscontinuïteit? Is dit voldoende of moeten er nog aanvullende maatregelen worden genomen?

Bestaande preventie
Voor een aantal rubrieken geldt ook de vraag of er voldoende maatregelen zijn getroffen om de kans op een schade te beperken. Door bijvoorbeeld bouwkundige maatregelen te treffen of het opstellen van bedrijfsvoorschriften wordt de kans op schade kleiner. Nadat op basis van bovenstaande aspecten een inventarisatie is gemaakt, geven wij u aanbevelingen hoe u en uw bedrijf met het betreffende risico kunt omgaan.

Deze aanbevelingen kunnen bestaan uit:

 • Vermijden
 • Verminderen
 • Zelf dragen
 • (Aanvullend) verzekeren
 • Anders


Vermijden
Is het mogelijk onderkende risico’s door een andere bedrijfsvoering te elimineren? Bijvoorbeeld:

 • Het aanpassen van leveringsvoorwaarden
 • Niet meer zelf vervoeren van kasgeld
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen uitbesteden aan derden
 • Aannemen van een “ tweede man” naast de sleutelfiguur in het bedrijf
 • Het niet meer leveren op factuur, maar vooruit of bij levering laten betalen voor geleverd goed of dienst


Verminderen
Centraal staat hierbij de vraag of de onderkende risico’s door preventiemaatregelen kunnen worden verminderd.

Zelf dragen
Is het mogelijk en verantwoord de (financiële) gevolgen van een schade zelf te dragen? Indien geen van de voorgaande alternatieven wordt gekozen of een risico blijkt onverzekerbaar te zijn, is dit de enige resterende mogelijkheid. Voor ieder risico met beperkte financiële gevolgen (bijvoorbeeld een glasverzekering) hoeft dat ook geen bezwaar te zijn.

(Aanvullend) verzekeren
Als de financiële gevolgen niet door de ondernemer kunnen worden gedragen, zal de ondernemer deze risico’s aan een ander willen overdragen. Verzekeren is hierbij een mogelijkheid.

Anders
Er zijn ook andere oplossingen waarbij de risico’s aan een ander dan een verzekeraar wordt overgedragen. Zoals bijvoorbeeld factoring of leasing.

Wij verzorgen aan de hand van alle bovengenoemde aandachtsgebieden en maatregelen een risicoscan en rapportage voor uw onderneming. 

Ons motto: Grip hebben en houden op uw bedrijfscontinuïteit!

Contactgegevens

Home | Disclaimer | Sitemap | Contact
©2015 Grip Assurantiën. Alle rechten voorbehouden.